Momentálne sa nachádzate:Návody a články » Denné prevádzkové svietidlá

Denné prevádzkové svietidlá

Jednou z noviniek, ktoré zaviedol zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možnosť používať na vozidlách tzv. denné prevádzkové svietidlá. Podľa § 32 ods. 1 zákona sa nimi dá svietiť namiesto stretávacích svetlometov za nezníženej viditeľnosti, teda spravidla pri povinnom dennom svietení. V porovnaní s používaním stretávacích svetlometov na tento účel je výhodou najmä ich nižší príkon a z neho vyplývajúca úspora paliva a menšie množstvo vyprodukovaných výfukových plynov. Denným prevádzkovým svietidlom sa rozumie svietidlo smerujúce dopredu slúžiace na zlepšenie viditeľnosti motorového vozidla za jazdy cez deň. Dennými prevádzkovými svietidlami môžu byť vybavené motorové vozidlá kategórií M a N, nie sú však povinné. Na vozidlách ostatných kategórií nesmú byť použité.

Denné prevádzkové svietidlá môžu byť doplnené i na tie vozidlá, ktoré nimi neboli pôvodne vybavené.

Z platných predpisov pre ich montáž okrem iného vyplýva:

1. Denné prevádzkové svietidlá musia byť na vozidlo montované vo dvojici. Fotometrické vlastnosti oboch svietidiel dvojice musia byť zhodné. Orientované musia byť smerom vpred a svietiť svetlom bielej farby. Umiestnené musia byť podľa podmienok uvedených v prílohe č. 1.

2. Svietidlá musia byť namontované tak, aby nimi vyžarované svetlo nepôsobilo rušivo na vodiča buď priamo, alebo nepriamo, prostredníctvom spätných zrkadiel a reflexných plôch na vozidle.

3. Svietidlá musia byť schválené a označené príslušnou schvaľovacou značkou. V blízkosti schvaľovacej značky musia mať označenie „RL“. Príklady označení sú uvedené v prílohe č. 2.

4. Elektrické zapojenie svietidiel musí zabezpečiť:

  • automatické zapnutie denných prevádzkových svietidiel, keď je zariadenie na štartovanie alebo vypínanie motora v polohe umožňujúcej chod motora,
  • automatické vypnutie denných prevádzkových svietidiel pri zapnutí predných hmlových, stretávacích alebo diaľkových svetlometov okrem prípadu, keď sa svetlomety rozsvietia na krátky interval ako svetelné výstražné zariadenie,
  • spolu s dennými prevádzkovými svietidlami nesmú svietiť obrysové svietidlá a svietidlá na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom vozidla. (Požiadavka sa vzťahuje len na vozidlá schválené podľa predpisu EHK č. 48, série zmien 04, účinnej od 7.8.2008, alebo neskoršej. Skôr schválené vozidlá spravidla túto požiadavku takisto spĺňajú, i keď pre ne nie je záväzná.)

 Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciáchna o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 ods. 2 písm. b) zakazuje v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré sa nezhoduje so schváleným typom, alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou. Ak sa zistí, že k takejto úprave vozidla prišlo, môže byť prevádzkovateľovi vozidla od obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie uložená pokuta 331,94 eur podľa § 107 ods. 3 zákona a vozidlo v konečnom dôsledku podľa § 24 ods. 3 písm. b) a c) zákona vyradené z premávky na pozemných komunikáciách natrvalo. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na denné prevádzkové svietidlá.

Umiestnenie denných prevádzkových svietidiel

Denné prevádzkové svietidlá musia byť umiestnené na prednej časti vozidla vo výške 250 až 1500 mm nad rovinou vozovky. Nesmú byť vzdialené viac ako 400 mm od bočného vonkajšieho obrysu vozidla. Dvojica svietidiel musí byť umiestnená súmerne oproti strednej pozdĺžnej rovine vozidla, ich vzájomná vzdialenosť nesmie byť menšia ako 600 mm, prípadne 400 mm, ak je celková šírka vozidla menšia ako 1300 mm. Vyššie uvedené dĺžkové údaje sa vzťahujú k okrajovým bodom svietiacej plochy svietidla. Pri údajoch minimálnej výšky nad rovinou vozovky je to spodný bod a maximálnej výšky horný bod svietiacej plochy. Pri údajoch bočnej vzdialenosti sa vzdialenosťou od obrysu vozidla rozumie vzdialenosť bodu svietiacej plochy, ktorý je najvzdialenejší od strednej pozdĺžnej roviny, a roviny vymedzujúcej najväčšiu šírku vozidla, pričom sa neprihliada k prečnievaniu spätných zrkadiel, smerových svietidiel a podobných častí vozidla za túto rovinu. Vzájomnou vzdialenosťou dvojice zariadení sa rozumie  vzdialenosť dvoch najbližších bodov ich svietiacich plôch. Údaje o výške umiestnenia sa vzťahujú na nezaťažený stav vozidla, to znamená vozidlo bez vodiča, posádky a nákladu, avšak s plnou palivovou nádržou, náhradným kolesom a s bežným náradím.

Schvaľovacie značky a označenie denných prevádzkových svietidiel

Príklady schvaľovacích (homologizačných) značiek EHK OSN (vľavo) a ES (vpravo) akceptovaných pre zariadenia vonkajšieho osvetlenia vozidiel v Slovenskej republike. Číslo v značke je rozlišovacím znakom štátu, v ktorom bolo príslušné schválenie udelené, a môže byť odlišné od číslice 1 uvedenej v príkladoch:

V blízkosti schvaľovacích značiek bývajú uvedené symboly bližšie popisujúce účel a niektoré vlastnosti zariadenia. Denné prevádzkové svietidlá musia byť pri schvaľovacej značke označené symbolom „RL“. Príklady oboch druhov akceptovaných schvaľovacích značiek vo vyhotovení pre denné prevádzkové svietidlá (rozmiestnenie symbolov okolo značky, schvaľovacie číslo a číslo štátu sa môžu líšiť od znázornených príkladov):

Ak je denné prevádzkové svietidlo súčasťou zariadenia združujúceho viacero svetelných zariadení, môže byť schvaľovacia značka spoločná. Príklady schvaľovacích značiek denného prevádzkového svietidla spoločných so stretávacím a diaľkovým svetlometom:

Medzi výhody denných prevádzkových svietidiel v porovnaní s používaním stretávacích svetlometov patrí nižší príkon. Z neho vplýva úspora paliva a menšie množstvo vyprodukovaných výfukových plynov.  Ďalšími dôležitými výhodami je lepšia viditeľnosť vozidla, s ktorou je automaticky spojená aj menšia pravdepodobnosť dopravnej nehody. Dodatočne môžeme spomenúť samozrejme aj luxusnejší vzhľad vozidla, predĺženie životnosti žiaroviek, menšie zaťaženie autobatérie a pod.

Svetlá majú rozptýlené svetlo, ktoré netvorí kužeľ. To znamená, že neoslňujú, ale dostatočne zaisťujú základnú podmienku svetiel pre denné svietenie (DRL). Montáž týchto svietidiel pre denné svietenie nie je prestavbou vozidla ani zmenou technických údajov. Ich umiestnenie na vozidlo nepodlieha žiadnemu dodatočnému schvaľovaniu. Povinné denné svietenie vozidiel spôsobil už mnohým vodičom zbytočné starosti a výdaje za pokuty, aj preto sú denné prevádzkové svetlá vhodným riešením. Denné prevádzkové svetlá sa zapnú automaticky po naštartovaní motora a tým zodpovednosť neustáleho zapínania a vypínania svetiel odpadá.